woensdag 20 september 2017
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

 

Natuurontwikkeling percelen Slagmanstraat-Deventerdijk een stap verder.

De percelen aan de Gerrit Slagman/Deventerdijk hebben bijna de uiteindelijke status bereikt.
gedempteslootDe werkzaamheden aan de Gerrit Slagmanstraat/Deventerdijk zijn afgerond. Vanaf 5 mei is er hard en intensief gewerkt op de percelen aan de Gerrit Slagmanstraat in het kader van het Natuurhestelplan Gorsselse Heide. Op 15 juli zijn de werkzaamheden aan het perceel aan de Gerrit Slagmanstraat afgerond. In de komende maand zullen de greppels tussen de Gorsselse heide en de Gerrit Slagmanstraat nog gedicht worden. De ontgraving van het perceel aan de Deventerdijk zal vermoedelijk eind september van start gaan. Daarmee zijn, op deze percelen, de voorwaarden gecreëerd voor het ontstaan van nieuwe natuur, voor blauwe graslanden.

Blauwgraslanden hebben een laag fosfaat gehalte, worden één keer per jaar gehooid, deze graslanden staan 's winters plasdras met 's zomers een oppervlakkige uitdroging. Ze danken hun naam aan de aspectbepalende blauwachtige kleur door de aanwezigheid van soorten als Pijpenstrootje, Blauwe zegge, Zeegroene zegge, Blonde zegge, Tandjesgras en Blauwe knoop. Blauwgraslanden kunnen echter ook bruin ogen door de aanwezigheid van mossen en soorten als Biezenknoppen.
Om deze blauwe graslanden te krijgen is de fosfaat rijke bovenlaag, de zogenaamde bouwvoor van 30-40 cm, verwijderd. Ook zijn de watergangen in rond de percelen verondiept. Hierdoor zijn de verondiepte sloten en de afgegraven kavels op min of meer dezelfde hoogte gekomen. Het grasland komt hierdoor in de winter plasdras te staan, een voorwaarde voor de ontwikkeling van blauwgrasland.

De afwatering naar de Dommerbeek is aangepast.
De Dommerbeek ontspringt in het nieuwe natuurgebied. De percelen wateren af richting een duiker onder de Deventerdijk. Een van de ingrepen die meeting slootheeft plaatsgevonden, is dat een van de watergangen die dwars door het gebied liep, omgelegd is. De afwatering van het gebied gaat nu via een nieuw gegraven watergang. Deze watergang is zo aangelegd dat deze waterpas ligt ten opzicht van de duiker onder de Deventerdijk. Hiermee wordt bereikt dat het water zolang mogelijk wordt vastgehouden in het natuurgebied, maar overtollig water kan gemakkelijk zijn weg vinden, via de duiker, naar de Dommerbeek.afgeplaagd met stroken


Nieuwe natuurontwikkeling kan beginnen. Vanaf de Gerrit Slagman straat lijkt het nu een zandvlakte, maar de eerste sporen van begroeiing zijn, nog geen acht weken na de afgravingen, waarneembaar. In de loop van de tijd zal hier een bijzonder en gevarieerd landschap ontstaan, waarvan het grootste deel zogenaamd Nat schraalland. Nat schraalland is zeer oud boerengrasland. Nat schraalland kwam in het verleden algemeen voor in de grote veengebieden en in Oost Nederland in lage slenken van heidevelden.  Het plasdrasse in winter en voorjaar, maakt dat er pas laat in het jaar en vaak maar één keer gehooid kan worden. Door afvoer van het maaisel blijft het voedselarme karakter behouden. De variatie van planten in dit type grasland is groot. Nat schraalland kan rijk zijn aan zegge (blonde zegge, blauwe zegge, geelgroene zegge, vlozegge, tweehuizige zegge), en orchideeën (brede orchis, rietorchis, gevlekte orchis, vleeskleurige orchis, moeraswespenorchis). Wie goed kijkt ziet dat er in de graslanden kleine verschillen in hoogte zijn aangebracht. In de laagten blijft water langer blijft staan op overgangen naar iets hogere drogere gronden kunnen heischraal grasland en heiden voorkomen. Hierdoor ontstaat een kruiden- en zeggenrijk vegetatie met overgangen naar heide of struweel. Juist deze gradiënten maken het type zeer soortenrijk en daarmee aantrekkelijk voor veel vogels en bijzondere vlindersoorten. Nat schraalland is door de rijkdom aan zeldzame soorten van groot Europees en nationaal belang. Blauwgraslanden zijn beperkt tot een klein gebied aan de Atlantische kust van Europa.
Bij de woning nummer 8, komt een akkertje.
Midden in het nieuwe natuurgebied staat een voormalige boerderij. Vroeger had iedere boerderij een akkertje voor eigen voorzieningen. Links van de oprit van deze boerderij zal een dergelijk Flora en Fauna rijke akker gaan ontstaan. Deze laatste zal ingezaaid worden met winter en zomergranen en daarmee worden tot een foerageerplaats voor viervoeters en uiteraard ook voor vogels. Aan de rand van dit akkertje is een kleine wal aangebracht. Deze zal in het najaar 2016 beplant worden met struweel. In dit toekomstige struweelbosje kunnen de zangvogels dekking zoeken als er weer eens een zodanige roofvogel, die trek heeft in een hapje, over vliegt.
Het werk ging niet onopgemerkt.
In de eerder genoemde  periode zijn de aanliggende zandwegen intensief gebruikt. De wisselende weersomstandigheden zorgde voor extra druk. Soms was het heel droog en daardoor erg stoffig, dan weer heel nat en daardoor erg modderig. De werkzaamheden zijn dan ook niet opgemerkt gebleven, ook al zijn er maatregelen genomen om het ongemak voor buurtbewoners te beperken.
Wat is gedaan om het ongemak te beperken? Bij de aanvang van de werkzaamheden waren er zeer droge omstandigheden. Om hinderlijk stof voor omwonenden en gebruikers zoveel mogelijk te beperken werd voordat de aannemer begon met aan- en afvoer van zand en bouwvoor, de zandweg met water besproeid. Daar waar met het bouwverkeer intensief over het fietspad gereden moest worden, werden rijplaten aangebracht. Iedere avond werden deze platen schoon geschraapt om uitglijden te voorkomen. Het was onvermijdelijk dat in de zandwegen diepe wielsporen ontstonden. Daarom werden bij iedere derde retour rit, de wielsporen weer dicht geschoven; een van de drie tractoren was daartoe met een schaaf uitgerust. De tractor chauffeurs varieerden hun route, getracht is de heen en retour route een andere te laten zijn. Het weer werkte niet mee, 2016 had een nat voorjaar. verkeersbordNadat de kraanmachinist de weg geschaafd had om deze te laten drogen, reden s’ avond toch personen auto’s zich vast in de Gerrit Slagmanstraat.  Om dit soort problemen te voorkomen zijn verkeersborden met geen doorgang geplaatst.

Dank voor het begrip in deze verkeersdrukke periode. Al deze maatregelen hebben niet kunnen voorkomen dat er zich ongemakken voordeden. Bij dezen dank aan  alle omwonenden en andere gebruikers van het gebied  voor hun begrip. Er zijn op verschillende plaatsen afwijkingen in de weg geconstateerd. Of deze tot problemen gaan leiden wordt nauwlettend gevolgd. Bij de afronding van de werkzaamheden zal daar in het bijzonder aandacht aan gegeven worden.

Gerrit Slagmanstraat-Deventerdijk. Welke activiteiten zijn er nog de komende periode?
• Sloten langs de Gerrit Slagmanstraat worden dicht gemaakt. De humuslaag in en om de greppels wordt afgeschaafd en afgevoerd. Vervolgens wordt leemhoudend zand aangebracht om de greppels te ontdiepen en ‘waterdicht’ te maken. Dit leemhoudende zand wordt weggehaald van de zuid punt van de Gorsselse heide, waar het in zanddepot ligt.
• Het perceel aan de Deventerdijk wordt afgegraven en grond wordt afgevoerd. De planning is dit in september te doen.
• De laatste Plagselhopen op de Gorsselse heide afvoeren. In september- oktober wordt nog plagsel afgevoerd naar omringende landbouwgronden. De planning hiervan hangt af van het tijdstip dat mais en de bieten van het land zijn. Hierover zullen we communiceren.
• De gemeente gaat nog een deel van de Gerrit Slagmanstraat voorzien van een zogenaamde halfverharding, voor het overige deel zal de weg geschaafd en rond gelegd worden. Dit rondleggen heeft een goede afwatering tot doel.